Kalendar akci

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Vnitřní řád a Oznámení pro strávníky

Vnitřní řád školní jídelny a oznámení pro strávníky

 

školní rok 2020/2021 

Oznámení pro strávníky-zvýšení stravného od 1.9.2020

Vnitřní řád školní jídelny 2019

Informace pro školní rok 2020-2021.pdf

 

Přihláška ke stravování

 

 

 

školní rok 2019/2020 

Oznámení pro strávníky-zvýšení stravného od 1.9.2019

Informace pro školní rok 2019-2020.pdf

Přihláška ke stravování

 

Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1

Vnitřní směrnice školy

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Č.j.:

Účinnost od : 01.09.2019

Počet přílo h:

Skartační znak: S 10

 

Vedoucí  ŠJ:    Zdeňka Pavelková

Vedoucí kuchařka:  Rostislava Valíčková

 

Provoz se řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování.

 

I.                   Vnitřní řád pro provoz ŠJ - ZŠ

 

           Žák ZŠ má právo na odběr jednoho teplého jídla denně, na pitný režim, na zdravou a

           pestrou stravu.

 

           Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků před sociálně   

           patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

           zajišťují ve školní jídelně zaměstnanci ŠJ, učitelé ZŠ a vychovatelky ŠD zvýšeným     

           dohledem.

 

          Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci a žáky: žáci se k zaměstnancům 

          ŠJ chovají uctivě a respektují jejich pokyny. Žáci si sami mohou určit velikost porce,

          Nejsou nuceni dojídat stravu.

 

1.      Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými novelizovanou vyhláškou a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

2.      Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny.

3.      Výdej svačin: od 09.40 do 10.00 hod. probíhá v prostorách školy, ve cvičné kuchyňce s dohledem paní kuchařky, která svačiny vydává. Žáci k výdeji svačin potřebují čipové karty nebo čipy, kterými se prokáží u čtečky. Pokud je nemají, musí tuto skutečnost paní kuchařce oznámit.

4.      Výdej obědů: od 11.10 do 11.45  výdej obědů pro cizí strávníky / důchodce, atd./, kteří stolují na vyhrazených místech nebo na základě zvláštního povolení OHS si část cizích strávníků  odnáší  jídlo v jídlonosičích. /viz příloha č.3 – vyjádření OHS/,

                           od 11.45 do 14.00  výdej obědů pro zaměstnance školy a žáky.

5.      Stravování cizích strávníků se řídí vyhláškou č.137/2004 Sb., o hygienických  požadavcích na stravovací služby. Jídlo vydané do čistých jídlonosičů je nutné zkonzumovat do 4 hodin po uvaření. Za kvalitu pozdější konzumace vydaného jídla ŠJ nezodpovídá.

6.      Výše stravného se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování. Strávníci jsou zařazováni do jednotlivých skupin na dobu školního roku ( od 1.9.do 31.8.), ve kterém dosahují uvedeného věku.                                                                                                                                                       

         

             Oběd  žáci    7-10 let……………... 30,-Kč

                                        11-14 let…………….. ..32,-Kč

                                        15 a více…………….. ..34,-Kč

                                         zaměstnanci……...…....32,-Kč

                                         svačiny žáci…………...21,- Kč             

                                         cizí strávníci...................72,- Kč (jídlonosič), 75,- Kč (v jídelně).

                                         bývalí zaměstnanci ZŠ...57,- Kč

 

7.      Rodiče žáků přihlašují žáka ke stravování u vedoucí ŠJ, kde vyplní přihlášku ke stravování. Tím je dítě trvale přihlášeno po celou dobu školní docházky.

 

8.      První den nemoci žáka má právo rodič vyzvednout jídlo do čistých jídlonosičů v době

           od 11.15 do13 hod. Na další dny nepřítomnosti žáka ve škole, musí obědy odhlásit,           

           neboť nesplňuje podmínku „školní docházky“. Pokud tak neučiní, obědy propadají.

           Nemocný žák nesmí docházet do jídelny na obědy.

 

           Přihlášky a odhlášky obědů je možno provádět v pracovních dnech v úředních 

           hodinách:  od 12.00 hod. do 14.00 hod.

            osobně, na tel. 733 677 261  + sms zpráva,

            e-mailem jidelna@zsfrlazne.cz nebo na stránkách www.strava.cz.

 

      Neodhlášený nebo neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

            

  1. Na základě vnitřní směrnice ZŠ, má každý zaměstnanec možnost si svůj oběd ze školní jídelny odnést ve vlastním jídlonosiči, který přinese ráno do kuchyně ŠJ s čipovou kartou nebo čipem. V čase, kdy personál nandává obědy do jídlonosičů cizím strávníkům, dle hygienických předpisů, připraví též oběd do jídlonosiče zaměstnanci. Zaměstnanec si svůj oběd vyzvedne ze školní jídelny v době výdeje obědů pro žáky a zaměstnance školy, tj. od 11.45 hod. do 14.00 hod.
  2. Placení stravného - svolením k inkasu z účtu u bankovního ústavu.   Doporučujeme tento způsob úhrady vzhledem k tomu, že rodičům odpadá starost každý měsíc včas vyzvednout a uhradit složenku. Je tak zaručeno, že bude žák automaticky přihlášený ke stravě na další měsíc a bude mu na čipovou kartu nebo čip vydán oběd. Inkaso bude ŠJ prováděno k 15. dni v měsíci a případné přeplatky stravného se vrací zpět na účet.

          -úhrada složenkou nejpozději do 25. dne v měsíci.   Platby je nutné hradit vždy

           nejpozději do 25. dne v měsíci.

           Upozorňujeme, že převod platby z bankovního účtu na účet ŠJ trvá i několik dní.

Pokud nebude platba stravného připsána na účet ŠJ včas, nelze strávníka ke stravě  přihlásit a vydat mu oběd.

  1. Každý strávník je povinen si zakoupit čipovou kartu v hodnotě 34,- Kč nebo čip

v hodnotě 115,- Kč. Čipová karta nebo čip slouží k výdeji, objednávání, evidenci obědů a svačin. Čipová karta nebo čip jsou aktivovány po uhrazení stravného.

       Při ztrátě čipové karty nebo čipu je nutno zakoupit nové identifikační médium.

       Při zapomenutí nebo ztrátě je toto nutno nahlásit vedoucí ŠJ. Vytištění náhradní 

       stravenky k výdeji oběda na objednávacím boxu v jídelně nebo u vedoucí ŠJ, je

       zpoplatněno 2,- Kč, jako manipulační poplatek (papír, barva do tiskárny, atd.)

       a strávníkovi doúčtován ke stravnému do následujícího měsíce.

       Vzniklý příjem je měsíčně evidován v uzávěrce „stravné“, pod položkou „ostatní“ a je 

       využit k nákupu drobného vybavení do školní kuchyně.

12. V době prázdnin nebo ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

13. O tom, zda je žákům poskytované stravování v době školních prázdnin, rozhodne   

 ředitelka školy. Jestliže v době školních prázdnin zařízení školního stravování   nebude na základě rozhodnutí ředitelky školy poskytovat školní stravování, cena  stravy bude ve výši ceny „cizího strávníka“. V případě rozhodnutí ředitelky školy, na základě kterého v době školních prázdnin bude zařízení školního stravování poskytovat školní stravování, bude žákům poskytována strava dle jejich věkových kategorií, jako v době školní docházky.

     14.  Pedagogický dohled ve školní jídelně zajišťují učitelé ZŠ a vychovatelky ŠD dle

            rozpisu.

     15.  V případě úrazu žáka ve školní jídelně-ošetřují, hlásí a zapisují úraz učitelé ZŠ a  

            vychovatelky ŠD do knihy úrazů, umístěné v kanceláři ZŠ.    

     16. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v prostorách ZŠ, na nástěnce ve školní jídelně

            a uveřejněn na internetových stránkách ZŠ a stránkách www.strava.cz.

     17.  Pokud strávník úmyslně zničí školní majetek, bude vyžadována jeho finanční

            náhrada.

     18. Veškeré změny, které se týkají stravování – změna příjmení, třídy, školy, bydliště,      

           telefonu (kontaktu) rodičů, změny zdravotního stavu žáka (např. alergie), způsob   

           platby stravného, trvalé nebo přechodné odhlášení stravy, atd., se musí dokládat  

           písemnou formou vedoucí ŠJ.                                        

     19. Dotazy a připomínky je možné řešit v kanceláři ŠJ,  mob. č. 733 677 261 nebo také na

           e-mailové adrese jidelna@zsfrlazne.cz.

           Zákonný zástupce má právo na informace ohledně stravování žáka.

 

II.                Stravování v dietním režimu ZŠ.

 

Školní jídelna neposkytuje žákům ZŠ stravování v dietním režimu.

Školní jídelna může v rámci dietního školního stravování vydávat jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb.

 

Školní jídelna může na základě dohody a písemného prohlášení rodiče žáka (zákonného zástupce), vydávat  žákům dietní jídla, která si rodiče sami do ŠJ donesou v uzavřených nádobách (obalech) s popisem /jméno dítěte, název pokrmu, datum spotřeby, atd./ Rodiče přebírají plnou zodpovědnost za přinesená jídla, která jsou jejich dětem ve ŠJ vydávána. Toto opatření je zaneseno v Provozní knize systému kritických bodů.

 

     21. Termíny školení a pracovních aktivit vyplývajících z provozu ŠJ: 

           a) školení HACCP všech pracovnic ŠJ    -    1 x za rok,

           b) školení BOZP a protipožární ochrany -     1 x za 2 roky,

           c) provedení vnitřního auditu HACCP    -     1 x za rok,

           d) zajištění odvozu odpadu z „lapače oleje“- 2 x za rok,

           e) dodržování čtvrtletních sanitačních dní,

           f) průběžná školení vedoucí a pracovnic ŠJ dle potřeby provozu ŠJ.  

 

Platnost od :  01.09.2019

             

řed. školy Mgr. Alena Komárková                                   ved . ŠJ  Zdeňka Pavelková